معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر برای کتابداران دانشگاهی در کتابخانه‌های دانشگاه سینز مالزی

معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر برای کتابداران دانشگاهی در کتابخانه‌های دانشگاه سینز مالزی

نویسندگان: رسنانی احمد [۱] لیلی هاشم [۲]، نورآسیه هارون* [۳]

ترجمه: حمیده جعفری پاورسی**

چکیده

این مطالعهٔ آزمایشی، وضعیت کنونی و روابط درونی میان معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر و استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر را با تکیه بر سالها تجربه کاری ۴۵ کتابدار دانشگاهی در دانشگاه سینز مالزی بررسی میکند. این تحقیق بر شهرت دانشگاهی کتابداران دانشگاهی (الف)، مسئولیت آن‌ها در برابر کاربران و خدمات کتابخانه (ب) و ارتباط آن‌ها با کاربران کتابخانه (ج) تمرکز میکند.

 نتیجه اجرای ضریب همبستگی کندال تای بی، ۹ یافته را آشکار کرد که شامل این موارد هستند: ۱. اعتبار، مسئولیت، و مداومت، از معیارهای غالب برندسازی شخصی معتبر و مؤثر هستند، ۲. قابلیت مشاهده، معیار غالب برندسازی شخصی معتبر و مؤثر است؛ ۳. تمایز، معیار غالب برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با روابط کتابداران دانشگاهی با کاربران کتابخانه است؛ ۴. مداومت، تنها معیار برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با شهرت کتابدار دانشگاهی در دانشگاه سینز مالزی است که همبستگی متوسطی با همه استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر دارد؛ ۵. کارایی، تنها معیار برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با مسئولیت‌های کتابدار دانشگاهی در قبال کاربران و خدمات کتابخانه است و همبستگی متوسطی با همه استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر به جز استراتژی برند شخصی دارد؛ ۶. حسن نیت، قابلیت مشاهده، و نفوذ، سه معیار برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با روابط کتابداران دانشگاهی با کاربران کتابخانه است و همبستگی متوسطی با همه استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر دارند، در حالی که معیارهای دیگر همبستگی ضعیفی دارند؛ ۷. مأموریت شخصی و نقش‌های کلیدی شخصی دو مرحله در استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر است؛ ۸. بیان برند شخصی و ماهیت برند شخصی دو مرحله در استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر است و در پایان؛ ۹. ماهیت برند شخصی همبستگی زیادی با همه استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر دارد. این مطالعه به کتابداران مالزیایی کمک میکند تا تلفیق جدیدی با نیازهای روزمره مدرن در حرفه کتابداری ایجاد کنند و دانش حرفه‌ای‌شان را به‌روز کنند.

کلیدواژهها: کتابداران دانشگاهی، برندسازی شخصی معتبر، استراتژیهای برندسازی شخصی معتبر، تصویر حرفهای، حرفه‌ای‌‌گری

1. مقدمه

کتابداران دانشگاهی که با نام دانشورزان نیز شناخته شده هستند یکی از ارزشهای کلیدی قابلیت کتابخانه‌های دانشگاهی به شمار میروند. به عنوان کارکنان حرفهای نیاز دارند تا چالش کنونی تغییر تصویر حرفهای را درک کنند و به عهده بگیرند. حین این فرایند تغییر، مأموریت شخصی کتابداران دانشگاهی، برندسازی شخصی معتبر است و به دنبال نقشهای کلیدی شخصیت‌شان حاصل میشود که از آن به معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر و استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر در برآورده کردن نیازهای جاری کاربران کتابخانهها و منطبق با تغییرات تکنولوژی تعبیر میشود. در نهایت، کتابداران دانشگاهی نیز میتوانند همسطح با دیگر حرفهایها در حرفه‌های مبتنی بر خدمات مثل وکلا، پزشکان و غیره باشند.

رازلین [۴] (2010) تاکید می‌کند که “یک کتابخانه و مدیر اطلاعات خوب، تغییر را متوقف نمی‌کند؛ علاوه بر این نیازمند به ایجاد و ارتقاء تغییر، هم‌راستا با رسانه جدید است. در غیر این صورت عقب می‌ماند و دیگر مناسب نیست”. این موضوع را سید محمد الهادی و اصفهانی ذکریا (2010) نیز پشتیبانی کردند که می‌گویند “… ساخت برند حرفه‌ای برای ما کتابداران بسیار مهم است و نباید از آن غافل شویم”. نیروی کار رقابتی و منظم، فعال، ماهر و تحصیل‌کرده، سرمایه اصلی کشور است (شاهار [۵] 1994). “تصویر حرفه‌ای‌ها از طریق تجربه شخصی مردم درباره آن ایجاد می‌شود. کتابداران و حرفه‌مندان اطلاعات وظیفه دارند در سطح مردم عادی، خدمات عالی به کاربران و مشتریان ارائه میدهد” (ایر [۶] 2003).

یافتههای اولیه نشان داد که موضوع برندسازی شخصی معتبر هنوز در مالزی جدید است مخصوصا هنگام مواجهه با معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر و استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر که با تصویر حرفهای کتابداران رابطه کمی دارد. عموما، مطالعات قبلی در زمینه برندسازی شخصی معتبر انجام شده بیشتر در مورد افراد تاجر و مشهور متمرکز شده؛ مخصوصا اقدام آنها به ساخت یک برند شخصی موفق را مشخص میکند. از طریق برندسازی شخصی معتبر، کتابداران دانشگاهی می‌توانند از پتانسیلهایشان در ساخت تصویر جدیدی از کتابداران دانشگاهی بهره ببرند، بدون این که تخصصشان به عنوان افرادی حرفه‌ای در کتابداری را رها کنند. بدون شک این امر بر شهرت دانشگاه، مسئولیتها و ارتباط با کاربران و خدمات کتابخانه تاثیر میگذارد.

از فواید داشتن برند شخصی معتبر برای کتابداران دانشگاهی، مواجهه و غلبه بر مسایلی است مربوط به ۱. تصویر منفی حرفه کتابداری که کتابداری را به عنوان یک حرفه کمارزش به تصویر کشیده است؛ ۲. رفتارهای کلیشهای و تکراری اعضای دانشگاه به عنوان کارکنان غیرحرفهای؛ ۳. عدم آگاهی از مسئولیتها و صلاحیتهای واقعی کتابداران دانشگاه مثل دانش آن‌ها، وظایف، مهارتها و ویژگیهای تحصیلی آن‌ها؛ و ۴. درک عمومی، که بیشتر تصویر کلیشهای از شخصیتهای کتابداران دارد (سنال [۷] 2008). بنابراین کتابداران دانشگاهی از طریق ارتباط برقرار کردن میان این مسائل و مدل برند معتبر شخصی، باید اقداماتی درباره این موضوعات داشته باشند. در واقع بر اساس گفته رمپرساد [۸] (2014) “…امنیت شغلی وجود ندارد بنابراین مستقل باش و با ساختن، به کار بردن، و پرورش برند شخصی معتبر، خود را دوباره تعریف کن؛ با جذب و ایجاد فرصت‌های جدید، مدیرعامل زندگی خودت باش.” برای حفظ وضعیت حرفه‌ای باید مؤلفه انسانی کتابداری ارتقا یابد و روی مأموریت آموزشی‌شان تاکید شود (مک گویان [۹] 2011). در غیر این صورت، کلیشه‌ها منجر به آسیب جدی و تحریف هر حرفه‌ای می‌شوند (هولاند [۱۰] 1989).

هدف این مقاله، توسعهٔ شناخت موقعیت کنونی، و روابط درونی بین معیارهای برند شخصی معتبر و مؤثر و استراتژی‌های برند شخصی معتبر، میان ۴۵ کتابدار دانشگاهی با سال‌ها تجربهٔ کاری در دانشگاه سینز مالزی است. مدل برند شخصی معتبر ترسیم‌شده توسط رمپرساد (2000) برای این تحقیق به عنوان نشانگر اصلی به کار رفته است. علاوه بر این، روی (الف) وجهه کتابداران دانشگاهی در یک دانشگاه، (ب) مسئولیت‌ها در قبال کاربران و خدمات کتابخانه، و (ج) روابطشان با کاربران کتابخانه تمرکز می‌کند.

2. روششناسی

جمعیت هدف این مطالعه، کتابداران دانشگاهی در دانشگاه سینز مالزی بود. با اجازه 5% نرخ خطا، یک نمونه 45 نفری از کتابداران دانشگاهی بر اساس دانشکده/ شاخه کتابخانه‌ها و جایگاه رتبه کتابداران دانشگاهی طبقه‌بندی شدند. پرسشنامه‌ها از دوم فوریه 2015 بین پاسخ‌دهندگان مستقیما توزیع شدند. این مطالعه ترکیبی از دو آزمون آماری که شامل آنالیز همبستگی و توصیفی هستند را به کار می­برد. هدف از آنالیز توصیفی بررسی سطح توافق و پاسخ به موضوعات مرتبط با تصویر حرفه‌ای از کتابداران دانشگاهی در دانشگاه است. در حالی که هدف از مطالعه همبستگی برقراری همبستگی یا معناداری بین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده و معیار (کوپر و اسچیندلر [۱۱] 2001) برای مطالعه است. شکل 1 چارچوب تحقیقاتی مفهومی از مطالعه است که شامل: 

جعفری 02 3. یافتهها و بحث

 محققان از آزمون آماری توصیفی و آزمون ضریب همبستگی کندال تای بی [۱۲] در بسته آماری نرمافزار علوم اجتماعی (SPSS) استفاده کردند تا کل دادهها را برای بررسی و آنالیز کنند. بالاترین توزیع 41% متعلق به جایگاه S41 است. بیشترین توزیعات طبق سال‌ها تجربه کاری 23.9% و 23.1% بود که به شش تا ده سال و 11 ـ 15 سال تجربه کاری اشاره داشت. آزمون همبستگی در این تحقیق از طریق تمرکز بر روابط درونی بین معیارهای برند شخصی معتبر و مؤثر و استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر با سال‌ها تجربه کاری انجام شده است. جزییات یافته‌ها در زیر بیان شده است:

۳.۱. اطلاعات آماری پاسخدهندگان

جدول1. اطلاعات آماری پاسخدهندگان

رتبه جایگاه

تجربه کاری

رتبه

فراوانی

درصد

درصد مجموع

سال

فراوانی

درصد

درصد مجموع

۴۱

۴۸

۴۱.۰

۴۱.۰

۱ تا ۵ سال

۵

۴.۳

۴.۳

۴۴

۲۸

۲۳.۹

۶۵.۰

۶ تا ۱۰ سال

۲۸

۲۳.۹

۲۸.۲

۴۸

۲۴

۲۰.۵

۸۵.۵

۱۱ تا ۱۵ سال

۲۷

۲۳.۱

۵۱.۳

۵۲

۵

۴.۳

۸۹.۷

۱۶ تا ۲۰ سال

۲۰

۱۷.۱

۶۸.۴

۵۴

۵

۴.۳

۹۴.۰

۱۲ تا ۲۵ سال

۱۰

۸.۵

۷۶.۹

JUSA C,B,A

۷

۶.۰

۱۰۰.۰

۲۶ تا ۳۰ سال

۱۲

۱۰.۳

۸۷.۲

کل

۱۱۷

۱۰۰.۰

۳۱ تا ۳۵ سال

۷

۶.۰

۹۳.۲

۳۶ تا ۴۰ سال

۸

۶.۸

۱۰۰.۰

کل

۱۱۷

۱۰۰.۰

جدول 2. معیارهای برند شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با شهرت کتابداران دانشگاهی در یک دانشگاه

معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با شهرت کتابداران دانشگاهی در یک دانشگاه

بالاترین درصد سطح توافق

یافتهها

اعتبار در ساخت شخصیت‌ حقیقی که خصوصیت، رفتار، ارزش‌ها و چشم‌انداز دانشورزان را روشن می­کند                                                                  

%42موافق

۱. اعتبار

۲. مسئولیت و مداومت از معیارهای غالب برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با وجهه کتابداران دانشگاه است.

۳. مداومت تنها معیار برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با شهرت کتابداران دانشگاهی در USM است که همبستگی متوسطی با تمام استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر دارد.

۴. ماموریت شخصی و نقش‌های کلیدی شخصی دو مرحله در استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر هستند که همبستگی خیلی زیادی با هم دارند.

۵. بیان برند شخصی و ماهیت برند شخصی دو مرحله در استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر هستند که همبستگی بسیار شدیدی با همدیگر دارند.

۶. ماهیت برند شخصی همبستگی شدیدی با همه استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر دارد

۷. چهار طبقه‌بندی اول همبستگی شدیدی دارند، از بین تمام معیار های برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با شهرت کتابداران دانشگاهی در USM بین اعتبار و مداومت(**843/0)، مسئولیت و مداومت(**801/0)، مسئولیت و یکپارچگی(**791/0) و نهایتا بین اعتبار و قابلیت مشاهده (**780/0)

۸. مداومت، تنها معیار برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با شهرت کتابداران دانشگاهی در USM است که همبستگی متوسطی با تمام استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر دارد.

یکپارچگی از طریق وفاداری به قوانین رفتاری و اخلاقی که موجب تحقق رؤیای موردنظر می­شود (چشم انداز)، هویت (ماموریت) و نقش‌های کلیدی در حرفه کتابداری                                                                                                                                                  

3/%44 بسیار موافق

تخصص در ایجاد شخصیت، ارزش‌ها، نقاط قوت، انگیزه و مهارت‌ها به عنوان شایستگی منحصربه‌فرد شخص

6/%43موافق

مسئولیت برای این که مثل مهارت، استعداد و تجربه خاصی دیده شود و راهنمای مؤثری برای فعالیت‌های مدیریت دانش باشد.

1/%42 بسیار موافق

قابلیت مشاهده، به‌ویژه در ارتقاء تصویر حرفه‌ای یک کتابدار به عنوان فراهم‌کننده اطلاعات برای پژوهشگران

۴۴.۳٪ موافق

مداومت در توسعه وجهه قوی از طریق امور اعتباربخشی شامل اعتبار سازمانی و متقاعدسازی و شخصی که هدفش اعتمادسازی است

0/40 % موافق

میل به فراهم کردن، تحویل خدمات کیفی با تعهد کامل برای کمک به کاربران و ارتقاء کمک‌های حرفه‌ای‌ در دانشگاه

1/47 % بسیار موافق

کارایی به عنوان مهم‌ترین نشانگر در طراحی حرفه‌ای که نیاز به اجرای مستمر دارد

9/52 % بسیار موافق

۳.۲. شهرت کتابداران دانشگاهی در یک دانشگاه

اساساً هشت معیار برای برندسازی شخصی معتبر در ارتباط با شهرت کتابداران دانشگاهی در یک دانشگاه وجود دارد. فرمول عملکرد شهرت احترام + توجه + پاداش = شهرت     است. جدول 2 پرداختن به این هشت معیار برندسازی شخصی معتبر و مؤثر برای شهرت کتابداران دانشگاهی را توصیف میکند.

۳.۳. مسئولیتهای کتابداران دانشگاهی در قبال کاربران و خدمات کتابخانه

“کتابدار ترکیبی” یک کتابدار دانشگاهی است که مجموعه‌ای از مهارتهای سنتی کتابداری را با مهارتهای نرمافزاری/ سخت‌افزاری فناوران اطلاعات و توانایی طراح آموزشی یا دستورالعملی ترکیب میکند تا از تکنولوژی در فرآیند آموزش ـ یادگیری به درستی بهره ببرد. از این رو، نُه معیار برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با مسئولیتهای کتابداران دانشگاهی در قبال کاربران و خدمات کتابخانه در جدول 3 نشان داده شده است:

جدول 3. معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با مسئولیتهای کتابداران دانشگاهی در قبال کاربران و خدمات کتابخانه

معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با مسئولیتهای کتابداران دانشگاهی در قبال کاربران و خدمات کتابخانه

بالاترین درصد سطح توافق

یافتهها

اعتبار در ایجاد خدمات یکپارچه مدرن جذاب متنوع و فضای مطالعه که ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه‌روز در دسترس است

3/54 % موافق

۱. قابلیت مشاهده، غالب‌ترین معیار برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با مسئولیت‌های کتابداران دانشگاهی در قبال کاربران و خدمات کتابخانه است.

۲. کارایی تنها معیار برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با مسئولیت‌های کتابداران دانشگاهی در قبال کاربران و خدمات کتابخانه است که همبستگی متوسطی با تمام استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر به‌جز استراتژی برند دارد

۳. ماموریت شخصی و نقش‌های کلیدی شخصی دو مرحله در استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر هستند که ضریب همبستگی بسیار زیادی با یکدیگر دارند

۴. بیان برند شخصی و ماهیت برند شخصی دو مرحله استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر هستند که ضریب همبستگی بسیار زیادی با یکدیگر دارند

۵. ماهیت برند شخصی همبستگی زیادی با تمام استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر دارد

۶. چهار طبقه‌بندی اول که ضریب همبستگی زیادی از بین همه معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با مسئولیت‌های کتابداران دانشگاهی در قبال کاربران و خدمات کتابخانه در دانشگاه سینز مالزی دارند بین قابلیت مشاهده و مسئولیت‌ها (**792/0)، قابلیت مشاهده و تخصص (**740/0)، قابلیت مشاهده و ثبات (**737/0) و نهایتا بین قابلیت مشاهده و حسن نیت (**713/0).

۷. کارایی تنها معیار برندسازی شخصی معتبر و مؤثر است که همبستگی متوسطی با تمام استراتژی‌های برندسازی معتبر به جز استراتژی برند شخصی دارد

یکپارچگی از طریق عملکرد کنش‌گرا و دانشگاهی در تعامل با کاربران به منظور ایجاد فضاهای یادگیری مؤثر علاوه بر پشتیبانی از یادگیری پژوهشگران

0/45 % موافق

ثبات در توسعه نوآوری‌ها در بخش سواد اطلاعاتی و تسهیل مشارکت مداوم کتابداران در فرآیند تعلیم و یادگیری

0/40 % موافق

تخصص در جایگاه‌های تصدی مثل افراد خلاق دانشکده و عوامل تغییر در جهت موفقیت در تحویل خدمات کتابخانه‌ای

1/42 % شدیدا موافق

تمایز در تشخیص نقش‌های حرفه‌ای شخص به‌عنوان کتابدار ترکیبی

7/45 % موافق

قابلیت مشاهده در طراحی برنامه‌های آموزشی و دستورالعملی به منظور کمک به کاربران کتابخانه برای استفاده مداوم از خدمات کتابخانه و استمرار در توسعه مهارت‌ها/دانش و سواد اطلاعاتی برای یادگیری مادام‌العمر

4/56 % موافق

ماندگاری در جایگذاری نقش‌های کتابدار برای برآورده کردن و انجام انتظارات کاربران از طریق بهبود بخشیدن به کارایی کل شخص

7/50 % موافق

حسن نیت در طراحی خدمات موجود یا جدیدی که بین توانایی‌های کاربر و نیازهای فنی خدمات تطبیق ایجاد کند

7/55 % موافق

کارایی به عنوان مهم‌ترین نشانگر دانش جدید در حرفه کتابداری که افزایش کیفی منابع کتابخانه و خدمات را در آینده ممکن می کند

6/%43 موافق

۳.۴. روابط کتابداران دانشگاهی با کاربران کتابخانه

اولین تاثیرگذاری‌ها مهم‌اند چرا که ایجاد تصویر حرفهای درست بر شهرت کتابداران، مسئولیتها و روابط کتابداران با کاربران کتابخانه در یک دانشگاه تاثیر میگذارد. اولین تأثیرات باید سازگار با شخصیت باشد و برند شخصی معتبر شما را نشان دهند. از این پس رابطه‌ای قوی ایجاد می‌شود. جدول 4 یافته‌های معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با روابط کتابداران دانشگاهی با کاربران کتابخانه را شرح می‌دهد.

جدول 4. معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با روابط کتابداران دانشگاهی با کاربران کتابخانه

معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با روابط کتابداران دانشگاهی با کاربران کتابخانه

بالاترین درصد سطح توافق

یافتهها

اعتبار در برقراری نقش حرفه‌ای صریح که روشن می‌کند چگونه یک کتابدار باید کار انجام دهد و با کاربران ارتباط برقرار کند و روابط خوب و پایداری با آن‌ها بسازد

4/41 % موافق

۱. تمایز غالب‌ترین معیار، معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با روابط کتابداران دانشگاهی با کاربران کتابخانه است

۲. حسن نیت، قابلیت مشاهده، و نفوذ، سه معیار برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با روابط کتابداران دانشگاهی با کاربران کتابخانه هستند که همبستگی متوسطی با تمام استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر دارد. درحالی که سایر معیار ها همبستگی ضعیفی با یکدیگر دارند

۳. ماموریت شخصی و نقش‌های کلیدی شخصی دو مرحله در استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر هستند که همبستگی بسیار زیادی با همدیگر دارند

۴. بیان برند شخصی و ماهیت برند شخصی دو مرحله در استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر هستند که همبستگی خیلی زیادی با هم دارند

۵. ماهیت برند شخصی همبستگی زیادی با تمام استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر دارد

۶. چهار طبقه‌بندی اول که همبستگی زیادی دارند از بین همه معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با روابط کتابداران دانشگاهی با کاربران کتابخانه در دانشاه سینز مالزی بین تمایز و مناسبت (**815/0)، قابلیت مشاهده و مداومت (**765/0)، تمایز و حسن نیت (**758/0) و نهایتا بین تمایز و اعتبار (**756/0) .

۷. حسن نیت، قابلیت مشاهده، و نفوذ، تنها معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر در ارتباط با روابط کتابداران دانشگاهی با کاربران کتابخانه هستند. دانشگاه سینز مالزی، همبستگی متوسطی با تمام استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر دارد

یکپارچگی در تقویت روابط بین کتابداران و کاربران کتابخانه

9/47 % شدیدا موافق

مسئولیت در پیگیری همکاری‌هایی که تصویر حرفه‌ای را تقویت می‌کند و روابط حرفه‌ای با کاربران کتابخانه می‌سازد

0/55 % موافق

تمایز در افزایش مهارت‌های ارتباطی و استراتژی­ها با راهبردهای شخصی برای گسترش وفاداری و اعتماد میان کتابداران و کاربران

6/58 % موافق

مناسبت در انجام طیف وسیعی از خدمات برای کاربران کتابخانه

3/49 % موافق

قابلیت مشاهده برای   سودبردن از فرصت‌های شبکه‌سازی حرفه‌ای و روابط با کاربران

1/37 % موافق

مداومت در حفظ ارتباط مستمر با کاربران کتابخانه از طریق ارزیابی نیاز، بازده کیفی و اندازه‌گیری رضایت

0/50 % موافق

میل به توسعه همکاری، رابطه ، ائتلاف کتابخانه ، روابط عمومی مستمر با کاربران کتابخانه و ایفای نقش بعنوان بازاریاب برای ارتقاء خدمات کتابخانه

6/53 % موافق

کارایی به عنوان مهم‌ترین نشانگر ساخت و حفظ روابط/مشارکت ورای کتابخانه و حرفه برای تقویت خدمات به کاربران

0/40 % موافق

4. نتیجهگیری و مطالعات آتی

تاکنون معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر و استراتژی‌های برندسازی شخصی معتبر از طریق کتابداران دانشگاهی در دانشگاه سینز مالزی مورد پردازش و تطبیق قرار گرفت تا از نقش‌های حرفه‌ای‌شان به عنوان حرفه‌ای مبتنی بر خدمات به دانشگاه حمایت شود. با این حال سطح موافقت و رضایت در وضعیت کنونی برای شهرت کتابداران دانشگاهی در دانشگاه سینز مالزی سطحی متوسط است (50% ≤(. این امر به این خاطر است که کتابداران انتظار دارند که از لحاظ احترام، شناخت و پاداش برای مهارتشان از سوی اعضای دانشگاه اعتبار بیشتری دریافت کنند. ورای این مطلب، وضعیت کنونی مسئولیت‌های کتابداران دانشگاهی در قبال کاربران و خدمات کتابخانه بیشتر از چیزی که انتظار می­رفت افزایش یافته است که نشان می‌دهد همانند کتابداران دانشگاهی در یک دانشگاه تحقیقاتی مسیر زیادی را پیموده‌اند. در نهایت، سطح میانگینی از دستیابی به موفقیت در مورد موضوعات مرتبط با روابط کتابداران دانشگاهی با کاربران دانشگاه وجود دارد. آن‌ها انتظار دارند سطح بالاتری از تعهدها شامل همکاری، ارتباط، ائتلاف و روابط عمومی از طریق نقش‌های یک بازاریاب عمومی برای کتابخانه ایجاد کنند. در نتیجه کتابداران دانشگاهی باید فراتر از منطقه راحتی قدم بگذارند و آیندهنگرتر باشند و تعهد کاملی به چشم‌اندازشان داشته باشند تا بهترین فرد در حرفه خود شوند. در نهایت بتوانند تصویری حرفه‌ای از کتابداران دانشگاهی به‌ویژه در مالزی و به طور عمومی در جهان ایجاد کند.

قدردانی

مایلیم از تمامی کتابداران دانشگاهی در دانشگاه سینز مالزی برای تعهدی که به ما داشتند به‌ویژه در روند تکمیل این مطالعه، نهایت قدردانی را داشته باشیم. سپاس ویژه از خانواده‌هایمان و دوستانی که در مسیر انجام این پژوهش، حمایت کاملی از ما کردند. باشد که خداوند به موفقیت ما برکت دهد.

منابع

Ayre, S. (2003). Image of librarians. LIS-PROFESSION.

Berkman, E. T., & Reise., S. P. (2012). A conceptual guide to statistics using SPSS. Thousand Oaks, California: SAGE.

Fauzi Hussin, Jamal Ali & Mohd Saifoul Zamzuri Noor. (2014). Kaedah penyelidikan & analisis data SPSS. Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

Howland, J. (1989). The image of librarians in the age of technology. Trends in Law Library Management & Technology (pp. 3-6). Available at http://kp-perpustakaan.blogspot.com/, retrieved on 23 April 2012

McGuigan, Glenn S. (2011). Crisis of professionalism in public services: Addressing challenges to librarianship from a public admini stration perspective. Library Review, 60(7), 560 – 574.

Rachad, A. (2012). Interpreting quantitative data with IBM SPSS statistics (2nd Ed.). London: SAGE.

Rampersad, H. K. (2008). Authentic Personal Branding: a New Blueprint for Building and Aligning a Powerful Leadership Brand. Connecticut, USA: Information Age Publishing Inc.

Rampersad, H. (2014). Authentic personal branding. Astitva International Journal of Commerce Management and Social Sciences, 3(1), 2-16.

Seale, M. (2008). Old Maids, policeman and social rejects: Mass media representations and public perceptions of librarians. Electronic Journal of Academic and Special Librarianship, 9(1).

Jaafar, S. B. (1994). Planning human resources development for Malaysian Libraries in the public sector: Challenges towards 21st century. Paper presented at Seminar on Library and Information Science Education: Needs and requirement, Universit i Islam Antarabangsa. In Sekitar Perpustakaan. 18, 7-14.

Syed Ahmad Alhafy, M. A., & Zakaria, A. (2010). Personal branding for librarians: the way forward. Seminar Kebangsaan Teknologi Maklumat di Perpustakaan.

Wan Ahmad, W. M.A., Aleng, N. A., & Mohamed, N. (2012). Statistical test for research using SPSS. Kuala T erengganu: Penerbit UMT.

WordiQ (2010). Librarian. Available at http://www.wordiq.com/definition/librarian, retrieved on 23 November 2012.

پی‌نوشت‌ها:

مشخصات مقاله اصلی:

Rosnani Ahmad, Laili Hashim, Norasiah Harun (2016). Criteria for Effective Authentic Personal Branding for Academic Librarians in Universiti Sains Malaysia Libraries. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Volume 224, 15 June 2016, Pages 452–458.

*اعضای هیئت علمی مدیریت اطلاعات، دانشگاه صنعتی مارا، پردیس پردانا پانکوک، شاه عالم، سلانگور، مالزی

**دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی. ایمیل: hmdh.jfr@gmail.com

*** با تشکر از جناب آقای سلیمانی‌پور و دکتر بصیریان برای مقابله ترجمه و ویراستاری اثر

[1] Rosnani Ahmad

[2] Laili Hashim

[3] Norasiah Harun

[4] Raslin

[5] Shahar

[6] Ayre

[7] Seale

[8] Rampersad

[9] McGuigan

[10] Howland

[11] Cooper & Schindler

[12] Kendalls Tau_B Correlation

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *