20

سلیم

سلیم اواخر تعطیلات نوروزی بود. کتابخانه خلوت، خیابانها خلوت و مراجعه به کتابخانه در حداقل ممکن. به دلیل سفر مسئول کتابخانه مجبور بودم دو شیفت در کتابخانه بمانم. زیاد سخت …

Read More
10

کتابخانه به‌عنوان مکان سوم:بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای

کتابخانه به‌عنوان مکان سوم:بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای  یکی از راهکارهایی که برای بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای در متون مطرح شده است، کتابخانه به‌عنوان یک …

Read More