آشنایی با دست‌اندرکاران شناسه

Rezaee Sharifabadi

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی

مدیر مسئول

رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

srezaei@alzahra.ac.ir

Baghestani

دكتر ساناز باغستانی

سردبیر

عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی

sa.baghestani@gmail.com

شورای سیاست‌گذاری نشریه

Asnafi

دکتر امیررضا اصنافی

aasnafi@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابراهیم افشار

ebafshar@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر رضا رجبعلی بگلو

reza.beglou@gmail.com

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دکتر مریم پاکدامن

mpakdaman@gmail.com

مدرس رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

zeinolabedini

دکتر محسن حاجی زین العابدینی

mzabedini@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فریبرز خسروی

fa.khosravi@gmail.com

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دکتر ملیحه درخوش

m.dorkhosh@gmail.com

معاون سیاست‌گذاری منابع علمی کتابخانۀ مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

Zerehsaz

دکتر محمد زره‌ساز

mzerehsaz@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر رحمت‌الله فتاحی

fattahirahmat@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عبدالحسين فرج‌پهلو

farajpahlou@gmail.co

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محبوبه قربانی

mahghorbani1353@gmail.com

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

فرامرز مسعودی

f_masoudi@yahoo.com

مسئول کمیتۀ برنامه‌ریزی و بهبود مستمر انجمن کتابداری و اطلاع‌رساني ايران

كادر اجرايي نشریه

الهام اماني

elhamamani20@gmail.com

كارشناس ارشد مديريت اطلاعات

حميده بختياري

hamidehbakhtiari@gmail.com

كارشناس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران

مهسا حجتي

mahsahojati445@gmail.com

دانشجوي كارشناسي علم اطلاعات و دانش‌شناسي دانشگاه الزهرا

فاطمه دیودارو

divdarou.fatemeh80@gmail.com

دانشجوي كارشناسي علم اطلاعات و دانش‌شناسي دانشگاه الزهرا

رها سیفی‌نیا

seyfiniar@gmail.com

كارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

غزل فرخی

ghazal.farrokhi.5059@gmail.com

دانشجوي كارشناسي علم اطلاعات و دانش‌شناسي دانشگاه الزهرا

معصومه فرید

masoomehfarid16@gmail.com

دانشجوي كارشناسي علم اطلاعات و دانش‌شناسي دانشگاه الزهرا

مطهره قادری

ghaderitr757@gmail.com

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال

ریحانه میرزایی

r.mirzaei@ut.ac.ir

دانشجوي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسي دانشگاه تهران

فاطمه نظری

fatemeh.nzr93@gmail.com

دانشجوي كارشناسي علم اطلاعات و دانش‌شناسي دانشگاه الزهرا