آشنایی با دست‌اندرکاران شناسه

دکتر فریبرز خسروی

مدیر مسئول

رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

fa.khosravi@gmail.com

مهسا پورحقانی

سردبیر

عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی

mahsa_poorhaghani@yahoo.com

شورای سیاست‌گذاری نشریه

دکتر فریبرز خسروی

fa.khosravi@gmail.com

رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

مهسا پورحقانی

mahsa_poorhaghani@yahoo.com

عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی

دکتر رحمت‌الله فتاحی

fattahirahmat@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سمیه‌سادات آخشیک

somakhshik@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر محمد زره‌ساز

mzerehsaz@gmail.com

عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

فاطمه پازوکی

pazooki.f@gmail.com

رئیس اداره استاندارد نهاد کتابخانه های عمومی کشور- دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا

دکتر رضا رجبعلی بگلو

reza.beglou@gmail.com

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

فرامرز مسعودی

f_masoudi@yahoo.com

عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته برنامه ریزی و بهبود مستمر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

دکتر محسن حاجی زین العابدینی

zabedini@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی - بازرس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

ابراهیم عمرانی

emraniebs@gmail.com

پیشکسوت و صاحبنظر حوزه علوم اطلاعات

دکتر امیررضا اصنافی

aasnafi@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی زاهدی نوقابی

mehdizahedin@gmail.com

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

کادر اجرایی نشریه

ملیکا خرمشکوه

Melikakhorramshokouh@gmail.com

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

رها سیفی‌نیا

فارغ‌التحصیل کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه خوارزمی

نجمه ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی

الهام امانی

Elhamamani20@gmail.com

دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

مطهره قادری

ghaderitr757@yahoo.com

دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال

محمد جلیلوند

mohammad.jalilvand.7848@gmail.com

دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان