header001

Fattahi issu01

 شوق بودن

نشاط زندگی به پویایی آن است. این پویایی است که همراه خود شور و شوق "بودن" را به ارمغان می آورد. تفاوت آدمها هم در همین است: پویایی و شور و شوق. دوره چهارم فعالیت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان)، همچون دوره های پیشین، با شور و شوق فراوان آغاز شده است. همین شور و شوق توانسته است نیروی لازم را برای گسترش فعالیت‌های انجمن فراهم آورد. نخستین همایش انجمن در دوره جدید که در مهر 1391 در دانشکده علوم تربیتی و برای دانشجویان جدید سه دانشگاه فردوسی مشهد، امام رضا (ع) و پیام نور برگزار شد نشان داد که شور و شوق کتابداران و دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی بسیار قوی و پر نشاط است. میزان استقبال از همایش و جذابیت برنامه هابی آن نیز حکایت از همین ویژگی کتابداران و دانشجویان داشت. این همایش عزم اعضای با صفا و پویای انجمن را در ادامه راه و خدمت بیشتر بیش از پیش راسخ نمود.

صفحه2 از2